recent

work

Skills

 1. Campaigns

  Campaigns

  Campaign Agenda

  Integrated digital solutions that inspire lovely online and offline experiences. Or, put simply, going all the way – from concept to design and photo/video production to development to gamification to high-reach social media. After squeezing it in one sentence, we will take you down that way step by step starting from the next section…

  more
 2. Websites

  Websites

  Welcome!

  Because a well-crafted, easy-to-use and informative classic will never go out of fashion.

  more
 3. Mobile

  Mobile

  On-the-Go Ware?

  The challenge is to deliver your invitation for a good time to the ones eager to have it. Anytime. Anywhere. Any format. We gladly accept it.

  more
 4. Beyond games

  Beyond games

  Our favorite game

  Platforms. Quests. Strategies. Adventures. Action Sequences. Everybody has a favorite. We do our best to make you discover a new favorite.

  more
 5. Photo & video

  Photo & video

  3, 2, 1… Action!

  Capturing moments and stories worth sharing, be they candid, staged, live or showcase, and making them the talk of the town are specialties of our dedicated professionals.

  more

Click on a client
BG / EN
Learn More
Политика за употреба на бисквитки

Последна промяна: 20.05.2018

Настоящата Политика за употреба на бисквитки на „АМЕКСИ“ ООД описва различните видове бисквитки, които са използвани във връзка с Уебсайта, притежаван и администриран от „АМЕКСИ“ ООД, дружество с адрес на управление ул. „Христо Максимов“ №7, 1111 София (наричано оттук нататък „Дружеството“), от който Вие осъществявате достъп до настоящата Политика за употреба на бисквитки ( „Сайтът“). „АМЕКСИ“ ООД определя начините и целите на обработката на личните данни, както е описано в настоящата Политика за употреба на бисквитки, и следователно е администраторът на данни (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679).

Настоящата Политика за употреба на бисквитки Ви позволява да дадете съгласието си или да откажете да дадете съгласие за всяка категория бисквитки (с изключение на Строго необходимите бисквитки, които могат само да бъдат отхвърлени).

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас на следния e-mail адрес:

 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ?

  • Бисквитките са стандартна характеристика на уебсайтовете, която позволява да се съхраняват малки количества данни на Вашия компютър относно посещението Ви в Сайта. Те са широко използвани, за да помагат на уебсайтовете да работят или да работят по по-добър, по-ефективен начин, например като Ви разпознават и запомнят информация, която ще направи по-удобно използването на уебсайта от Вас (например като запомнят настройките на предпочитанията Ви). Бисквитките също така ни помагат да научим кои области на Сайта са полезни и кои области се нуждаят от подобрение, както и да проследяват използването на Сайта, за да Ви се осигуряват таргетирани реклами.

  • Бисквитки на първи и на трети лица

   Бисквитките се изтеглят от Вашия интернет браузър при първото посещение на Сайта. Следващият път, когато посетите Сайта от едно и също устройство, „бисквитката“ и съхраняваната в него информация се изпращат обратно до Сайта, който го е генерирал („бисквитка на сайта“) или към друг Уебсайт, към който принадлежи („бисквитка“ на трети лица).

   Тези доставчици на трети лица определят бисквитките, когато сте влезли в техните страници и посещавате нашия Сайт. Нямаме влияние върху настройките за бисквитки на тези Уебсайтове. Моля, посетете Уебсайтовете на доставчици на трети лица, за да получите допълнителна информация за начина, по който те използват бисквитки.

   "Бисквитките" на сайта и на трето лице позволяват на Уебсайта да разпознае дали вече сте осъществили достъп до Сайта чрез този браузър и в много случаи това се отразява върху вида на показаното съдържание.

   Ако откажете да използвате всички бисквитки, няма да се използват нито бисквитките на сайта, нито бисквитки на трети лица. Разлика между двата вида бисквитки няма да се прави.

  • Постоянни бисквитки и сесийни бисквитки

   В зависимост от продължителността им на действие, Бисквитките могат да бъдат различени между „постоянни“ или „сесийни бисквитки“.

   Постоянна бисквитка е бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър, докато изтече валидността ѝ или докато я изтриете.

   Сесийната бисквитка, от друга страна, се изтрива, когато затворите Вашия браузър.

   Освен приемането на бисквитки при посещение на Сайта, както е описано в банера на началната страница и в настоящия документ, обикновено можете да изберете дали да приемате бисквитки, като промените настройките в браузъра си. Повече информация за тези опции следва по-долу.

 2. УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИТЕ НА ТОЗИ САЙТ

  • Несъгласие за използване на бисквитки

   Имате възможност да се съгласите да използвате бисквитки, които ще Ви позволят да използвате всички функции на Сайта без ограничения, когато посещавате нашия Сайт. Ако отхвърлите използването на „Строго необходимите бисквитки“, това ще повлияе на потреблението Ви на Сайта. Отхвърлянето на други бисквитки може да не влияе върху потреблението Ви на Сайта.

   Ако отхвърлите използването на всички бисквитки, бисквитките на Сайта и на трето лице ще бъдат деактивирани. Освен това бисквитките на сайта ще бъдат изтрити. Не можем да изтрием „бисквитка“ на трето лице. Следователно, трябва да изтриете бисквитките на трети лица сами. Това може да стане в настройките на браузъра Ви.

  • Деактивиране и / или изтриване на бисквитки чрез опциите на Вашия браузър

   Можете да промените настройките на “бисквитките” в своя интернет браузър. Вашият интернет браузър Ви позволява да промените настройките на бисквитките. Такива настройки на браузъра за бисквитките обикновено се намират в едно от следните менюта на Вашия интернет браузър: „опции“, „инструменти“ или „предпочитания“. Можете също така да се обърнете към менюто „Помощ“ на браузъра. Различните браузъри използват различни механизми за деактивиране на бисквитките.

   Моля, направете справка с информацията, към която водят долупосочените връзки, за повече подробности относно управлението на настройките на бисквитките:

   Настройки на бисквитките в Internet Explorer
   Настройки на бисквитките във Firefox
   Настройки на бисквитките в Chrome
   Настройки на бисквитките в Safari

   Що се отнася до настройките на браузъра за изтриване на предишни бисквитки, важат същите принципи, както при деактивирането на нови бисквитки чрез настройките на браузъра Ви.

   Има налични онлайн инструменти за триене на всички бисквитки, оставени след посещаваните от Вас Сайтове, като например www.allaboutcookies.org

   Когато посещавате този Сайт от различни компютри, ще трябва повторно да прецизирате преференциите си за употреба на бисквитки.

 3. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ САЙТ

  По-долу сме изброили видовете бисквитки, които ние и трети лица използваме на Сайта: „Строго необходими бисквитки“ и „Бисквитки за ефективност“.

  • Строго необходими бисквитки: гарантират функциите, без които няма да можете да използвате този Сайт и да се уверите, че когато извикате функциите на даден уебсайт, се показва версия с широколентова връзка на количеството данни, съответстваща на свързаната с интернет връзката, която използвате. Такава „бисквитка“ се грижи, че в случай че сменята страници, се извършва функцията за промяна от http на https. В допълнение, бисквитките от този тип съхраняват Вашето решение относно използването на бисквитки на нашия Сайт.

   Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

   • бисквитки, които се използват единствено за осъществяване на предаването на съобщенията по интернет;
   • бисквитки, които са абсолютно необходими, за да Ви предоставим услугата, която сте заявили изрично (т.е. ако тези бисквитки са деактивирани, няма да можем да Ви предоставим услугата, която изрично сте поискали – достъп до Сайта, например).

   Използването на „Строго необходимите бисквитки" за целите, описани по-горе, се основава на нашите законни интереси, за да гарантираме правилното техническо функциониране, достъп и използване на Сайта и да Ви предоставим услугата (ите), която изрично поискахте.

  • Бисквитки за ефективност: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за ефективността на нашия Сайт (например за отчитане на посещенията, източници на трафик).

 4. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

  За да разберете кога е била последно изменяна тази Политика за употреба на бисквитки, погледнете посочената дата на последна промяна в горната част на тази страница.

AMEXY Cookie Policy

Last update: 20.05.2018

This AMEXY Cookie Policy (the "Cookie Policy") describes the different types of cookies that are used in connection with the website owned and controlled by AMEXY Inc., whose registered office is at 7 “Hristo Maksimov Street”, Sofia 1111, Bulgaria (hereinafter referred to as "Company"), from which you are accessing this Cookie Policy (the “Site”). AMEXY Inc. determines the means and purposes of the personal data processing described in this Cookie Policy and is therefore the data controller (in the sense of EU Regulation 2016/679).

This Cookie Policy allows you to consent or refuse to consent to each category of cookies (except Strictly Necessary Cookies, which can only be rejected).

If you have questions, please do not hesitate to contact us at

 1. WHAT IS A COOKIE ?

  • Cookies are a standard feature of websites that enables the storage of small amounts of data on your computer about your visit to the Site. They are widely used to help make websites work or work in a more efficient way, such as by recognizing you and remembering information that will make your use of the website more convenient (such as by remembering your preference settings). Cookies also help us to learn which areas of the Site are useful and which areas need improvement, and to analyze your usage of the Site to provide you with targeted ads.

  • First-party cookies and third-party cookies

   Cookies are downloaded by your internet browser the first time you visit the Site. The next time you visit the Site from the same device, the cookie and the information stored in it is either sent back to the site that generated it (first-party cookie) or to a different website to which it belongs (third-party cookie).

   These third-party providers set cookies when you are logged on to their pages and visit our Site. We can exert no influence on the cookie settings of these websites. Please visit the websites of third-party providers in order to obtain further information on how they use cookies.

   First-party and third-party cookies enable the website to recognize whether you have already accessed the Site through this browser and, in many cases, display diverse types of content as a result.

   If you deactivate all cookies, neither first-party cookies nor third-party cookies will be used. No differentiation between both types of cookies will be made.

  • Persistent and session cookies

   Depending on their lifespan, Cookies can be divided in two groups - “persistent” or “session” cookies.

   A persistent cookie is a cookie that is stored on your computer until it expires, or you delete it.

   A session cookie, on the other hand, is deleted immediately after you close the browser.

   Apart from the acceptance of cookies when visiting the Site, as outlined on the homepage banner, you can choose whether to accept cookies by changing the settings on your browser. More information about the management of cookies is available below.

 2. MANAGEMENT AND SETTING PREFERENCES FOR COOKIES

  • Disagree to the use of cookies

   You have the option of agreeing to the use of cookies that will enable you to use all functions of the Site without restrictions. If you reject the use of Strictly Necessary Cookies, this may impact your experience and limit certain functionalities of the Site. The rejection of other types of cookies may not impact your user experience with the Site.

   If you reject the use of all cookies, first-party and third-party cookies will be deactivated. Moreover, first-party cookies will be deleted. We are not able to delete any third-party cookie. Therefore, you have to delete third-party cookies yourself. This can be done from the settings menu of your browser.

  • Disable and / or delete cookies via your browser

   Alternatively, you can change your cookie settings within your internet browser. Such browser settings for cookies are typically found in the “options”, “tools” or “preferences” menu of your internet browser. You may also consult the browser´s “help” menu. Different browsers may use different mechanisms to disable cookies.

   Please consult the below links for more details on how to manage your cookie settings within popular browsers:

   Cookie settings in Internet Explorer
   Cookie settings in Firefox
   Cookie settings in Chrome
   Cookie settings in Safari

   There are online tools available for clearing all cookies left behind by the websites you have visited, such as www.allaboutcookies.org

   When you visit this Site from different computers, you will have to repeat the setting of your preferences.

 3. WHAT COOKIES DOES THIS WEBSITE USE?

  Below you can learn more about the different types of cookies that we and third parties use on the Site, namely: Strictly Necessary Cookies and Performance Cookies.

  • Strictly Necessary Cookies: Strictly Necessary Cookies guarantee functions without which you would not be able to use this Site and ensure amongst others that, when you call up the functionalities of a website, you are shown a version that has a broad-band-related data quantity corresponding to that of the Internet connection you are using. Moreover, these cookies take care that, when you change pages, the function of changing from http to https takes place. Cookies of this type also store your decision regarding the use of cookies on our Site.

   In particular, the Strictly Necessary Cookies used on the Site are:

   • cookies which are solely used for carrying out the transmission of the communication over the Internet;
   • cookies which are strictly necessary for us to provide you the service that you explicitly requested (i.e. if these cookies are disabled, we won't be able to provide you with the service that you have expressly requested).

   The use of Strictly Necessary Cookies for the purposes described above is in our legitimate interests to ensure the proper technical functioning, access and use of the Site, and provide you with the service(s) that you explicitly requested.

  • Performance Cookies: These cookies are used to give us statistical information about performance of our Site (e.g. to count Site visits, sources of traffic).

 4. UPDATES TO THIS COOKIE POLICY

  In order to find out when this Cookie Policy was last changed, please refer to the “Last Update” date in the upper left-hand corner of this page.